زمان

202 دقیقه

تعداد نفرات

6 - 7

میزان سختی

اتاق فرار دلاک

+ از صدای خنده هاش میترسم, حتی نگاهش ترسناکه

- عادی رفتار کن که اجازه بده بریم تو حموم

+برقا چرا رفت؟ نادر کو؟

 

برای دستیابی به گنجینه خانوادگی محسن به عنوان همخون های او وارد گرمابه می شوید...

( محل این بازی در کمالشهر کرج است )

 

روز و ساعت بازی خود را انتخاب کنید

بازیهای دیگر در کرج

09120030269 09120036614