کلبه وحشت (تهران برج میلاد)

 • 4 - 6
 • 60 دقیقه

قتل مرموز (تهران برج میلاد)

 • 4 - 6
 • 60 دقیقه

تسخیر (تهران برج میلاد)

 • 4 - 6
 • 75 دقیقه

اتاق جنگ (تهران برج میلاد)

 • 4 - 7
 • 60 دقیقه

روانی (تهران برج میلاد)

 • 4 - 6
 • 60 دقیقه

رویا (تهران برج میلاد)

 • 4 - 6
 • 60 دقیقه

هالای پوزان (کرج)

 • 4 - 7
 • 60 دقیقه

دلاک (کرج)

 • 6 - 10
 • 202 دقیقه

نجات سولاریس (تهران ایران مال)

 • 4 - 6
 • 60 دقیقه

سنگ جاودانگی (تهران ایران مال)

 • 4 - 6
 • 90 دقیقه

09120030269 09120036614